Bel ons op: 0317-412705

  • 0
Van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden heb ik nota genomen en ik heb deze geaccepteerd. Met betaling van de eenmalige premie komt een rechtsgeldig contract tot stand. Verzekeringsvoorwaarden verzamelcontract GTV 40/0661/6706631 Tussen de firma RINGFOTO GmbH & Co. ALFO Marketing KG, Benno-Strauß-Straße 39, D-90763 Fürth (verzekeringnemer) en de firma Allianz Versicherungs-AG, Königinstr. 28, D-80802 München (verzekeraar) Is een verzamelcontract voor een electronicaverzekering voor analoge en digitale camera’s, beamers, camcorders, flitsapparaten, objectieven, printers, spottingscopen, telescopen en verrekijkers afgesloten. Met dit verzamelcontract sluit u zich aan als verzekerde als bedoeld in § 43 e.v. VVG (Duitse Wet Verzekeringscontracten) door betaling van een eenmalige premie. Als zijnde verzekerd geldt de vermelde analoge en digitale camera’s, beamers, camcorders, flitsapparaten, objectieven, printers, spottingscopen, telescopen en verrekijkers, overeenkomstig aan het koopbewijs van de RINGFOTO-dealer. De dekking door de verzekering begint vanaf de datum van aankoop van uw nieuwe apparaat. Verzekerd is de materiële schade van het verzekerde object tegen een onvoorziene gebeurtenis door:
- bedieningsfouten, ondeskundig gebruik of opzet veroorzaakt door derden
- constructie-, materiaal- of gietfout
- kortsluiting, te hoge stroom- of overbelasting
- brand, blikseminslag, explosie
- diefstal d.m.v. braak, roof, vandalisme en kwaadwilligheid 
- storm, hagel, vorst 
- diefstal uit motorvoertuig (voor zover het motorvoertuig deugdelijk was afgesloten en het verzekerde object niet van buitenaf zichtbaar was)
De dekking door de verzekering geldt subsidiair bij elders bestaande verzekeringen (bv. uw inboedelverzekering). Geldigheidsgebied wereldwijd (uitgezonderd oorlogs- en crisisgebieden) Uitgesloten van dekking is / zijn:
- normale gebruiks- of slijtageschade die de normale werking van het apparaat niet beïnvloedt.
- beschadigingen zoals krassen of deuken, beschadigingen van oppervlakken, kleurverlies etc. die niet tot een functiestoring leiden,
- beschadigingen door onoordeelkundige bewaring, gebruik resp. onvakkundige werking van het verzekerde object,
- beschadigingen door verwijtbaar diefstal.
De verzekeringsdekking is verder niet van toepassing voor beschadigingen of functiestoringen door opzettelijk of grof nalatig gedrag van de koper. Niet verzekerd zijn in het bijzonder beschadigingen door opzet, oorlogsgebeurtenissen, interne onlusten, kernenergie, nucleaire straling of radioactieve substanties, aardbevingen, alle in de ruimste zin van het woord alsmede normale gebruiksslijtage of veroudering. Dekking door de verzekering is niet van toepassing voor een verzekerd object dat door onachtzaamheid verloren gaat, vergeten of achtergelaten wordt. Toebehoren en reserveonderdelen evenals verbruiksgoederen en gevolgschade worden niet mee verzekerd. Bij onvoorziene materiële schade vergoedt de verzekeraar de reparatie (gedeeltelijke schade) of bij vervanging (total loss) van het verzekerde object een gelijkwaardig nieuw apparaat tot de maximale waarde van het aanschafbedrag. Het verzamelcontract is gebaseerd op de Algemene Voorwaarden voor de elektronicaverzekering Allianz ABE 2011, aangevuld met Algemene en Bijzondere Bepalingen en Overeenkomsten. Is een verzekeringnemer gerechtigd tot aftrek van voorbelasting, dan volgt de schadevergoeding zonder de wettelijk voorbelaste BTW. Mededelings- en opgaveplichten, zoals bv. adreswijzigingen. Wijziging van verzekeringsrisico, dienen ook door de verzekerde tegenover de verzekeraar bekend gemaakt te worden. Dit is van belang voor de verzekeringsondersteuning en de afhandeling. Gelieve in geval van schade het koopbewijs en dit verzekeringsbewijs bij de hand te houden. Neem telefonisch contact op met uw RINGFOTO-dealer. De complete schadeafhandeling wordt voor u geregeld.
Opm: Bovenstaande is een vrije vertaling van het originele Sammelvertrag GTV 40/0661/6706631 Uit deze vertaling kunnen geen rechten worden ontleend. De originele Duitstalige voorwaarden zijn onverminderd van kracht en leidend.

Die AVB habe ich zur Kenntnis genommen und diese akzeptiert. Mit Zahlung der Einmalprämie kommt ein rechtsgültiger Vertrag zustande. Versicherungsausweis zum Sammelvertrag GTV 40/0661/6706631 Zwischen der RINGFOTO GmbH & Co. ALFO Marketing KG, Benno-Strauß-Straße 39, 90763 Fürth (Versicherungsnehmer) und der Allianz Versicherungs-AG, Königinstr. 28, 80802 München (Versicherer) wurde ein Sammelvertrag zur Elektronikversicherung für analoge und digitale Kameras, Camcorder, Objektive, Drucker, Beamer, Teleskope, Spektive, Blitzgeräte und Ferngläser geschlossen. Diesem Sammelvertrag treten Sie als Versicherter im Sinne der §§ 43 ff. Versicherungsvertragsgesetz (VVG) durch Zahlung einer Einmalprämie bei. Versichert gilt die bezeichnete analoge oder digitale Kamera, ein Camcorder, Objektiv, Drucker, Beamer, Teleskop, Spektiv, Blitzgerät oder Fernglas gemäß Kaufbeleg des RINGFOTO-Händlers. Der Versicherungsschutz beginnt ab dem Kaufdatum Ihres neuen Gerätes. Versichert ist die Beschädigung oder Zerstörung (Sachschaden) der versicherten Sache gegen ein unvorhergesehenes Ereignis durch: ï Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter ï Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler ï Stoß- und Fallschäden ï Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung ï Brand, Blitzschlag, Explosion ï Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus und Böswilligkeit ï Sturm, Hagel, Frost ï Diebstahl aus KFZ, sofern das KFZ verschlossen ist und die Kameras nicht von außen sichtbar gelagert werden Der Versicherungsschutz gilt subsidiär zu anderweitig bestehenden Versicherungen (z.B. Ihrer Hausratversicherung). Geltungsbereich weltweit (außer Kriegs- und Krisengebiete) Der Versicherungsschutz besteht nicht für: ï Schäden oder Funktionsstörungen durch normale Be- oder Abnutzung (Ausnahme mechanischer Verschleiß) ï Schäden durch Verkratzen oder Verbeulen, Oberflächenschäden, Farbverlust etc., die nicht zu einer Funktionsstörung führen ï Schäden durch unsachgemäße Aufbewahrung, Nutzung bzw. unsachgemäßen Betrieb der versicherten Sache ï Schäden durch einfachen Diebstahl Der Versicherungsschutz besteht ferner nicht für Schäden oder Funktionsstörungen durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Käufers. Nicht versichert sind insbesondere Schäden durch Vorsatz, Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen, Erdbeben, betriebsbedingte Abnutzung oder Alterung. Versicherungsschutz besteht nicht für eine versicherte Sache, die verloren geht, vergessen oder verlegt wird. Zubehör- und Ersatzteile sowie Verbrauchsgüter und Folgeschäden sind von der Versicherung nicht erfasst. Bei unvorhergesehenen Sachschäden ersetzt der Versicherer die für die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wiederbeschaffung (Totalschaden) der versicherten Sache notwendigen Kosten (Neuwert). Voraussetzung für die Entschädigungsleistung im Totalschadenfall ist der Erwerb einer Kamera gleicher Art und Güte. Dem Sammelvertrag liegen die Allgemeinen Bedingungen für die Elektronikversicherung Allianz ABE 2011 zugrunde, ergänzt um Allgemeine und Besondere Bestimmungen und Vereinbarungen. Ist ein Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt, erfolgt die Entschädigung ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer. Mitteilungs- und Anzeigepflichten wie z.B. Anschriftenänderung, Änderung gefahrerheblicher Umstände sind auch durch den Versicherten gegenüber dem Versicherer zu erfüllen. Für den Versicherungsschutz ist die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten von Bedeutung. Im Schadensfall halten Sie bitte den Kaufbeleg und diesen Versicherungsausweis bereit. Rufen Sie dann Ihren RINGFOTO-Händler oder die Schaden-Hotline unter der Rufnummer 0180-3023456 an, hierüber wird die komplette Schadensabwicklung für Sie geregelt.

 
Wij maken op de website gebruik van cookies om het bezoekersaantal te meten en de inhoud te verbeteren. Natuurlijk vragen wij eerst om jouw toestemming.